I sette allegrizzi

Pubblicato il .

Ave Maria e vergini gloriusa, fra l'atri duanni Vui siti la 'mbiata. Vui supa di l'angialu siti dignitosa, di lu vuastru Higghjiu diletta chjiamata. Vui siti Madonna assai miraculusa, dudici stelli e v'hannu 'ncurunatu. Vui siti adornata e di la luna santa, lu sule vi veste e l'angialu vi canta.
Ave Maria e stella matotina, l'angialu Grabiali ped'abbisu hù mandatu; pemmu saluta a Vui Rosa senza spina, ca stati 'ndinocchjiuni bonsagrata.
Dicìandu ora Maria, Vui di grazia siti chjina pè opera e virtù di lu Spiritu Santu e vui hustuvu 'ncarnata.
Chista Madonna e fu allegrizza prima in vostro onore o Santissima Regina.

Io vi ciarcu grazia e v'adoro o Maria di lu
tuo Higghjiu chi tantu t'amò. Io grazia vi
ciarcu pè l'anima mia di lu tuo riagnu hiliici
sarò. Vi salutu o Rosa bella, di lu cialu si la
chjù bella, cuamu nobili Virginella vi salutu
o Rosa bella.

Padre Nostro - Ave Maria - Gloria al Padre.

Ave Maria allegrezza carnale, siti gioconda e mi dati consigliu. Chista madonna e hù allegrizza tale, nove misi portau ssu bellu gigliu. E senza doluri la notte di Natale, vui partoristuvu ssu nobili gigliu.
Ammianzu nu puacu di paglia e fascialetti, ammianzu dui nimali nesciu nostru Bambinu benedettu.

Io vi ciarcu grazia,...

Ave Maria e Maire 'ntercidente pè quantu onore sentistivu in quella via. Si partiru tri santi e magi di l'orianti, lu caru Higghjiu è misu all'osteria. Uaru e 'ncianzu e mirra ciartu sia, mi dati cumpuartu o Vergini Maria. Lu ricivistuvu cu tantu bell'onore, terza allegrizza o Matre del Signore.

Io vi ciarcu grazia ...

Ave Maria e vergini hiurita, l'ura di Pasca che giorno benedetto. Cristu risuscitau di muarti in vita, il terzo giorno pè dare intelletto. E vui Madonna mia tanta prontita, quando lu vuastru Higghjiu lu vidistivu a natru riagnu. Lu vuastru Higghjiu è chjinu di dolcezza, Vui ricivistivu la quarta allegrizza.

Io vi ciarcu grazia...

Ave Maria e di la grande gloria, Cristu salìu 'ncialu e cu li serafini. Ognunu di la sua ferma memoria, Cristu 'mbitau li rande e picciriji. Cristu salìu 'ncialu cu gloria e cu canti, su cincu allegrizzi o Regina di tutti li Santi.

Io vi ciarcu grazia...

Ave Maria e Vergini gloriosa Pasca Rosata che giorno prezioso. Amavanu l'Apuastuli Santi e gloriosi, amavanu a Cristu a nu segriatu luangu. A natra vanda 'nc'era Giuda 'mbidiosu, calau lu Spiritu Santu cu nna rraggia di huacu. E supa la testa portava risplendore, su sia allegrizzi o Matre del Signore.

Io vi ciarcu grazia ...

Ave Maria e husti risuscitata, di menz'agustu e la Scrittura dice. Anima e cuarpu 'ncialu hustivu 'nchjianata, accumpagnata di l'angiali felici. Lu caru Higghjiu vi tena abbrazzata e 'ncurunata vui siti 'mparadisu. Vita materna spalanca ssi puarti tu ferma speranza o anima divota. Ca Cristu salìu 'ncialu cu gloria e cu canti, su sette allegrizzi o Regina di tutti li Santi.

Io vi ciarcu grazia ...

Sti sette Patri nuastri c'aju dittu, ora Madonna la vostra prisianzia. Sti sette di Maria nu vuastru onori vi li prisiantu a lu vuastru Higghjiualu carnale. Vi priagu pè la vostra cortesia, scanzati la serva vostra d'ogni male. Di peste e guerra e mala cumpagnia, di mali lingui e peccati mortali. Vi priagu o mamma e ssi mi vua difendere, si 'ncè qualcunu e chi mi vole offendere. Vi priagu o mamma e quantu pregare vi puazzu, alla mia muarti e non m'abbandunati. mandatimillu nu prevati chi ssia, hati ca mi sapissi bon parrare; e mi polissi ben comunicare. Di chija ura e chiju puntu ch'io nescivi, stati cu mmia e non m'abbandunati. Di chija ura cuscianzia l'ebbisti, diretta, mparadisu ti conzasti. Non jamu chjù avanti ca non abbiamu di dire, penzamu a la muarti c'abbiamu di morire. Ma nui pregamu a ssa Vergini santa chija chi ave di nui pietà. Io mamma vi priagu e mamma di pietà, mu m'assistiti a la mia agonia, quandu scumbattu e cu l'eternità. Ca la mia anima cumpusa si trova, e lu mio cuari cumpusu si sta, ca lu peccatu è chi si ritrova e cerca aiutu e cu 'nci 'ndunerà. Oh 'mbiatissima Vergini chi pue, tu dunami rifugiu a li mie guai. Tu prega prega a lu Higghjiualu tuo ca li nuastri bisuagni tu li sai. Io non mi muavu e di li pede tue, hinde chi tu la grazia non mi fai. Hacitimilla o Madonna mia, ca cu lu cuari vi dicu la Litania.