Juavi Santu

Pubblicato il .

Juavi, o Juavi Santu
chi Maria si mise lu mantu;
si lu mise pè gran doluri
ca perdimma a nuastru Signuri.

Pè la via 'nci junge San Gianni:
"duve vai Maria chi ciangi"
"Vaju vaju e cu doluri
ca perdimma a nuastru Signuri".

"Votatinda oh tu Maria,
ca a tuo Higghjiu e lu vitta io;
a li puarti e di Pilatu
ch'era muartu e fracellatu".

Maria chjicau li puarti di Pilatu:
"aprami aprami e mio caru Higghjiu.
Aprami aprami oh mio caru Higghjiu"
"io cara mamma e non ti puazzu aprire.
Io cara mamma non ti puazzu aprire,

ca su ligatu di mani e di pede.
Jati jà lu mastru horgiarìaju
e mu vi hace e nu paru di chjiova;

non tanti gruassi e non tanti spuntini,
c'han di passare la carne gentili".
Rispunda Giuda cu quella vuciazza:
"tri ruatuli d'azzaru ohi non abbastanu".

Quandu Maria 'ntisa chija novella,
catta tri bbuati e cu la hacci a terra.
Scurau la luna, lu cialu e la terra,
lu visu di Maria sempe era bellu.

Maria tornau a li puarti e di Pilatu:
"aprami, aprami e mio caru Higghjiu".
"Io cara mamma non ti puazzu aprire,
ca su ligatu di mani e di pede.

Jati jà lu mastru horgiarìaju
e mu vi hace nu paru di chjiova;
non tanti gruassi e non tanti spuntini,
c'han di passare e la carne gentili".

Maria jìu jà lu mastru horgiarìaju:
"e mi li hati e nu paru di chjova;
non tanti gruassi e non tanti spuntini,
c'han di passare la carne gentili".

Na spinta 'nci minau lu horasìa,
"vattinda hora o sbrigognata tia!"
Maria tantu di scuarnu chi ssi pigghjiau,
chi di lu chiantu e non vidìa la via.

E pè la strata sangu vidìa,
"chistu è lu sangu e di lu Higghjiu mio.
Chistu è lu sangu di lu Higghjiu mio,
amaru Higghjiu, amara mamma tua".

Maria tornau jà a la cammara jà duv'era
e si ciangìa la sorta ohi sula sula.