Lu peccaturi ostinatu (Seconda versione)

Pubblicato il .

Oh peccaturi ostinatu, io ti chjamu e tu non ssianti, t'aju chjamatu cu prevati e missionari e a li missi cantati non t'aju vistu mai.

Ora lu peccaturi è misu all'agonia: oh povariaju io a ccui aju di chjamare. Io chjamu a San Michiali mu va jà lu Signuri "vui maestru Santu perdunati lu peccaturi".

Vattinda tu Michiali, vattinde 'mparadisu, guaditi gioia e risu ca no lu puazzu perdunare. Ca l'aju chjamatu cu prevati e missionari e a li missi cantati non l'aju vistu mai.

Ora lu peccaturi è misu all'agonia, oh povariaju io a ccui aju di chjamare. Io chjamu a vui San Piatru mu jati jà lu Signuri si mi vole perdunare.

Vattinda tu o Piatru, va statti 'mparadisu, guaditi gioia e risu ca no lu puazzu perdunare. Ca l'aju chjamatu cu prevati e missionari e a li missi cantati non l'aju vistu mai.

Ora lu peccaturi è misu all'agonia, oh povariaju io a ccui aju di chjamare. Io chjamu a vui San Giusiappi si jati jà lu Signuri si mi vole perdunare.

Pua vace San Giusiappi e va jà lu Signuri "oh Higghjiu bellu e Santu perduna lu peccaturi".

Vattinda barba hjuruta, vattinda 'mparadisu guaditi gioia e risu ca no lu puazzu perdunare. Ca l'aju chjamatu cu prevati e missionari e a la Santa Cumpessiuani non l'aju vistu mai.

Ora lu peccaturi è misu all'agonia, oh povariaju io a ccui aju di chjamare. Io chjamu a la Madonna mu va jà lu Signuri si mi vole perdunare.

Pua vace la Madonna e và jà lu Signuri "o Higghjiu benedittu perduna lu peccaturi".

Oh cara mamma mia, non lu puazzu perdunare ca l'aju chjamatu cu prevati e missionari, e a la Santa Cumuniuani non l'aju vistu mai.

O Higghjiu perdunamillu pè quandu husti all'uartu, oh mamma hù mìanzu muartu, non perdugnu e non pietà.

O Higghjiu perdunamillu pè quandu husti jad'Anna, oh mamma hù la cundanna, non perdugnu e non pietà.

O Higghjiu perdunamillu pè quandu husti 'ncruci, oh mamma gridai a gran vuci, Padre perdunali per pietà.