"A padeja" di Antonio Perugino

Pubblicato il .


Era la metà degli anni '90, la mamma di un noto ragazzo di Acquaro fa una improvvisata al figlio universitario.

Ogni mamma è sempa cuntenta
si sapa ca 'e figghji no' nci manca nenta
e cu' l'occasiùani d'a casa nova
pigghja 'u trenu e vàcia m'u trova.

'Nzìami 'o figghju universitariu,
cùamu succeda 'nta l'appartamenti,
'ncera n'atru affittuariu
'nu giùvani bellu e prestanti.

Pe' carità, non ava importanza
non è questiùani di prestanza
eranu cchijù 'i sguardi, dicimundill'a,
chi n'a dassàvanu propriu tranquilla.

Quandu trasìu 'nt'a càmmera 'i lìattu
n'atra cosa aumentàu 'u sospìattu:
duppiu 'nu lìattu e l'atru a 'na piazza
senza 'u 'ncè differenza 'i stazza.

Allura 'u dubbiu diventa fittu
"Fùarzi è mìagghju 'u staju cittu…"
ma 'a testa dura cùamu 'na cerza:
"Pecchì sulu unu ava 'a sberza ?"

A' tavula 'nu silenziu chi no' ti dicu
mangiàru mamma, figghju e l'amicu
ma si fìcia tardi, era ura d'u lìattu
senza conferma a chiju sospìattu.

'U jùarnu dùapu partenza
fu curta 'a permanenza
trùappu curta pemmu capìscia
si 'u figghju 'i fimmani 'i preferìscia.


Quandu partìu 'a mamma
'nt'a cucina 'na cundanna
sparìu d'u tuttu 'a padeja nova
nuju d'i dui si fida 'u m'a trova.


"Sìanti…" dissa l'amicu
"io non vorrìa 'u t'u dicu
ma sulu màmmata po' sapìra
duva 'a padeja jìu a finira."

'U figghju dezza retta all'amicu
e giràu a màmmasa 'u quesitu:
"Oh ma', duva 'a mentisti 'a padeja ?
'Ndi stamu mangiandu 'i ciriveja."

Quandu 'ntisa pronta 'a risposta
era mìaju 'nu cùarpu 'i frusta:

" 'A padeja 'a trovava l'amicu tuo
si si curcava 'nt'o lìattu suo."