Inno A San Rocco

Pubblicato il .

O Santu Ruaccu mio, chjinu di grazi ca li divuati tue siccurri a tutti, siccurri a tutti, ca li divuati tue, siccurri a tutti.

E ssu vastuni chi a li mani puarti pè bbuani grazi e pè bbuani fortuni, pè bbuani fortuni, pè bbuani grazi e pè bbuani fortuni.

Lu protetturi di la peste siti, pemmu sanati la cristianitati, la cristianitati, pemmu sanati la cristianitati.

Lasciasti li ricchezzi e li tue beni, lasciasti la tua patria e genitori, e genitori lasciasti la tua patria e genitori.

Lu cagnolinu chi ti hù fideli, hinda a li vuaschi ti vinna a trovare, ti vinna a trovare, hinda a li vuaschi ti vinna a trovare.

A menzijuarnu duve vozze jire lu pane di la tavula a pigghjiare, e a pigghjiare, lu pane di la tavula a pigghjiare.

E lu patruni chi ssi misa a cura, hacitinci la guardia a lu mio cane, a lu mio cane, hacitinci la guardia a lu mio cane.

Si partìu cavaliari e servituri, chjicaru a Santu Ruaccu 'ndinocchjiuni, e 'ndinocchjiuni, chjicaru a Santu Ruaccu 'ndinocchjiuni.

Oh vui chi li sapiti li mie piani, mu m'arriccumandati a lu Signuri, a lu Signuri, mu m'arricumandati a lu Signuri.