Vennari Santu

Pubblicato il .

Stamatina arvisciu vennari, pè la strata ohi di Maria;
a suo Higghjiu lu vitte pendere, a la croce ohi chi pendia.

Oh! Croce tentatissima, oh! Croce tanta bellissima.
Abbasciatimilla nu puacu mu 'nci dugnu rifrjscu a Higghjiuma.

Adasu adasu mi la vasciati, adasu adasu mi lu 'nchjanati;
cincu piaghi 'nci hiciaru a Higghjiuma chiji cane ohi micidiari.

'Nci hù chija e di li pede, chija mai 'nda hice bene;
'nci hù chija e di lu viantri, chija hù la chjù potianti.

'Nci hù chija e di lu latu, 'nci tirau l'arma e lu hjatu;
'nci hù chija e di li mani chija hù la chjù mortali.

'Nci hù chija e di la testa chija hù la chjù tempesta;
'nci hù Marcu e Maddalena chi ffacìanu la bella cena.

La bella cena a Munti Vitu jìanu cogghjìandu lignu cumpritu.
Lignu cumpritu non 'nda trovaru, a nuastru Signuri e lu 'ncrucifissaru.

E Maria jettau na vuci: oh! Higghjiu caru, oh! Higghjiu duci.
Cogghjìti s'artari e sbelati li cruci, oh ! Higghjiu caru, oh! Higghjiu duci.