Rosari dei Santi

Pubblicato il .

Rosario a San Rocco

Santu Ruaccu mio francisi e cu vui starò ogni misi,
chija peste chi trovati Santu Ruaccu la sanati.

Supa sta terra cumparze nu Santu,
'ndi l'ha mandatu lu Spiritu Santu,
era 'mpiammatu d'amore divinu
Santu Ruaccu lu pallagrinu.

O Santu Ruaccu mio a lu cialu stai,
prega lu rande Dio pè tutti nui.
Lu signu di la cruci tu sarai,
sani la peste e non cumpare chjù.
Sula na grazia a Dio 'nci cercherai,
di l'anima e lu cuarpu e nente chiù.
Ca li nuastri bisuagni tu li sai,
o Santu Ruaccu e siccurrimu a vui.

San Ruaccu a lu spitale ti ritirasti,
tutti l'infermi andasti pè sanare
fatelo per pietà di questo male.

Lu signu di tua mamma ricivisti,
lu signu di la cruci o Ruaccu Santu
ritirati la peste d'ogni campu.

O Santu Ruaccu mio chi tantu bellu siti,
nui vi cercami grazi e vui li disponiti.


Rosario a Santa Liberata

Santa Liberata di la Spagna venia, a nna mani parma portava
ed a natra libru tenia, oh Santa Liberata pregati pè mmia.

E appriassu a lu Signuri, 'nc'era nu rande protetturi chiju
Dio chi crijàu a ttia, oh Santa Liberata pregati pè mmia.

Rosario a Sant'Antonio

Sant'Antuani mio abbucatu curuna d'uaru portati a lu capu
e vi l'ha datu la Matre di Dio, hammi la grazia Sant'Antuani mio.

Halla priastu e non tardare ca si santu e la pua hare,
ca si viaru siarvu di Dio, hammi la grazia Sant'Antuani mio.

Sia lodatu Sant'Antuani cu Gesù Bambinu 'mbrazza,
di lu cialu calàu la gluaria, sia lodatu Sant'Antuani.

Rosario a San Sebastiano

Oh San Bastianu mio mandatindilla la chjoppulità,
mu si hànnu li vijaruna pè la via di vajuvà.

Po essere ca si e pò essere ca no,
oh San Bastianu mio nommu restarmi cu ciambarrò.

Oh San Bastianu mio vui aviti li friacci,
nui simu Limpiduati e hacimu li capricci.

Rosario al Sacro Cuore

Cuari heritu di la lancia, cuari di spini 'ncurunatu
sempre viva la speranza di Gesù Sacramentatu.

Cuari bellu e cuari amatu di Gesù Sacramentatu,
adoramu a tutti l'uri, cuari bellu du Signuri.

Gloria al Patre a tutti l'uri
Gloria al Figlio e Santo Amore
Glòria al Cuore Sacramentato di Gesù per noi piagato.

Rosario al SS. Sacramento

Apriti li sportelli lu Signuri è pè li strati,
pè vidire l'animi belli cuamu stannu apparecchijiati.

Quantu è bellu lu Signuri, tantu è bellu chi non si sa,
cu lu serva e cu d'amore oh chi bella felicità.

O Cuari amabilissimu del caro mio Gesù,
il vostro amore dolcissimo io voglio e sempre più.

Rosario alla Madonna

Dio ti salvi oh Gigliu senze macchjia
ca Dio ti salva o Rosa senza spina.

Maria Matre di Dio che Matre nostra,
prega per noi il tuo diletto Figlio.

Gloria a te che di Dio Padre,
sei figliolo a se diletto,
gloria a te che Madre ha eletto
di suo figlio Salvator.
Gloria a te che sei la sposa
dello Spirito d'amor.

Rosario alla Madonna

Dio ti salvi o Maria piena di grazia lu Signuri e sia con te. Benedetta tu fra le donni, sia benedetto il frutto del tuo seno Gesù.

Santa Maria Matre di Dio prega per noi di li peccatori, adesso e allura di la nostra muarti e cosi sia.

Gloria a vui o Patre Eterno,
gloria a vui e Figliolo Divino,
gloria a vui e Spiritu Superno.
Sempre fue e sempre sarà e per un'eternità.
O Maria, o Maria tu li sai li mie guai,
tu pue e si bbue, o Maria aiutandi tu.
O bella mia Maria, o caro mio Gesù,
io vi dono il cuari mio, io no lu voglio più.

I MISTERO:        Con gioia infinita, risorgendo Cristo del ciclo fu questo e l'inferni spogliò.
II MISTERO:       Cu pompa e triompa, di Cristo è la Matre assieme col Padre e Gesù si portò.
III MISTERO:      II Padre a la destra, sedendosi accanto e lo Spirito Santo in terra mandò.
IV MISTERO:      Spogliata Maria di lu suo mortai velo e cu l'angiali in ciclo e l'Assunta volò.
V MISTERO:       Le stelle berchine di la sua cara Matre, assieme col Padre e Gesù la coronò.

Rosario a San Giuseppe
San Giusiappi lu vecchjiariaju, cu la spata e lu cappiaju;
lu cappiaju 'nci volau supa a n'arburu si posau.
Vianitinde a la casa mia ca t'aggiusta lu letticìaju
ti l'aggiustu di pane e vinu 'nci lu damu a lu Bombinu.

Lu Bombinu non 'nda vola ca 'nci dola la boccuccia;
la boccuccia è chjna i miali ci la damu a San Michiali.
San Michiali 'nchjanau susu pè sonare li campani.
Li campani su già sonati, viva viva l'Etiarnu Patre.

I 100 Cruci
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Penza anima mia e'hai di morire,
a la Valle di Giosofat tu devi andare
ca lu demoniu ti vene a tentare.

Bruttu nemicu vattinde di ccà,
ca Gesù Cristu è battezzatu ma,
ca juarnu di Santa Maria
m'aju hattu ciantu cruci e dittu ciantu Ave Maria.

Nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito santo. Amen.