Glossario dialettale

Al momento ci sono complessivamente 41 termini nel glossario.
Cerca nel glossario
Inizia con Contiene Termine esattoSuona come
Termine Definizione
U
Il, lo
Ùacchju
Occhio
Ùagghju
Olio
Uagghjulànu
Commerciante di olio
Ùamu
Uomo
Ùarbu
Vedi Cìacu
Ùarcu
Orco
Ùargiu
Orzo
Ùartu
Orto
Ùaru
Oro
Ùarzu
Vedi Ùargiu
Ùassu
Osso
Ùastia
Ostia
Ùattu
Otto
Ùavu
Uovo