"'A ncrinata" di Anna Maria Chiapparo

Pubblicato il .


Chi festa accussì bella c'avimu 'nta stu paisi.
Maria addolorata call'improvvisu diventa filici.
Giuvanni cu libbru 'nte mani, diventa 'mbasciaturi po sua Signuri.
E gesù risuscitatu o chi festa e chi sprenduri!
Aspetta Maria 'nta chiesuleja mentre u paisi a festa vestuto
'nte strati camina ca para fiurutu.
Vestiti virdi, janchi, gialli... e di nu russu assai delicatu ca
pell'occasiuani avianu accattatu.
Sona a banda ca non capiscia: pedija ogni cosa priastu ava u finiscia.
Su forestieri e non puannu capire ch'iu ca pe nui voddire.
I chija vanda, ammucciatu a Manetta, aspetta u Signuri c'arriva
Maria in tutta fretta...
Fuja Giuvanni e non rifiata u ci porta a mammasa sta bella 'mbasciata.
Maria ca non ci crida, ma vola mu vida, scappa purja e nenta talija.
Aggianti coriusi all'improvvisu diventanu tutti smaniusi.
U cuari si ferma e non vola parrare fino a quandu no senta sparare.
Arriva u Signuri di russu vestuto e a mammasa duna nu bellu salutu.
Maria ch'è dolurusa, all'improvvisu diventa radiusa.
U mantu nigru scumpare e i bumbi cumincianu a sparare.
I campani e a banda a sonare e aggianti torna a parrare...
Eccu Gesù, Maria e Giuvanni ca vannu avanti accussì da tant'anni.
Sembra nu juacu di cotrariaji, ma criditimi: i cuasi su seri!
Pasca non è festa di parata, ma pe l'acquaruati, festa tantu amata!