"A teija" di Nicola Vetere

Pubblicato il .


Chi sorta i teija si quandu no friji
ca dinta no nce' nenta i manijare
Nuiju tadura cuamu nu baruni
Quandu tu nossi' chjina di mangiara

Chi siarvi accussi npisa alu piruni
Siambri lu quatru di no protetturi
o teija o teija mentati a frijira
ca tanti aggianti ti vena a trovare

Cui cula brocca cui culu forcattuni
Mu provanu chi ncesta di mangiara
Tu dilu hocularu si l'amuri
Ca puarti tantu jjavuru e sapuri

Amara chija casa
Ca teija onava nenta pe frijira
Ija no nce' paci
ma miscuardi e doluri

A casa cava a teija sempe chjina di mangiara
E' casa d'amuri di canti e di suani
Pecchi' a panza chjina canta
E no a cammisa jinca