"'I fìmmani d'oja" di Antonio Perugino

Pubblicato il .


Al bar, il contributo di acquaresi di ogni età a uno dei soliti argomenti di discussione.

Paisani giuvani e anziani
quasi quasi arrivanu 'e mani.
Chi casinu, sembra 'u Parlamentu
'u quesitu apra l'argomentu:
'a fìmmana d'oja peggioràu
o l'ùamu si rincoglionìu ?

Cu' capìscia pùacu, cu' assai,
cu' si vanta, cu' non 'ndebba mai
ma tutti d'accùardu ragiunandu
c'a situaziùani sta peggiorandu.

'A n'angulu appojàtu
'nu cristianu addormentatu
avìa 'mbivutu cchijù d'u giustu
assettatu 'o tavulu 'mbriacu tùastu.

E mentre nuju nota 'a presenza
si rivìgghja 'i cùarpu e cala 'a sentenza:
"Pe' i fìmmani 'a mìagghju medicina
è 'na bona cunzupina(1) !"


(1) Cunzupina = bastonata, quantità di percosse