"'U figghju sportunatu" di Antonio Perugino

Pubblicato il .


Una nota signora di Acquaro, a colloquio con la vicina, riferisce del misero stato di disoccupazione che interessa il figlio e che dura ormai da circa un decennio:

"…e io aju chiju povaru figghju
pe' carità, oramai no' m'a piju,
pe' sportuna e pe' 'mbìdia d'a gìanti
è sempa appoiàtu a chija ala 'i pùanti .

Povaru figghju, nescìu sportunatu
anni di sacrifici e studiu seriu
diplomatu e puru laureatu
'nci spettarìa 'nu pùastu 'o Ministeru.

Oja signora mia non 'ncè lavuru,
mancu pe' laureati è sicuru,
figghjuma a quarant' anni sonati
non trova pùastu tra l'impiegati."

La vicina, spazientita per i soliti tentativi della madre di giustificare la vagabondaggine del figlio, tenta di ribattere:

"Ma 'u lavuru mancu prima 'ncera,
si cca pe' i figghji non 'ncè sviluppu
ann' u si mòvanu 'i 'ncuna manera
pecchì 'a petra chi no' pija lippu…"

Ma ecco la vera motivazione:

"Figurativi si iju partarìa,
povaru figghju, non è ca non bola
'a volontà, criditi, 'nci sarìa
purtroppo è l'aria chi non 'nci cola."